Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 10 en 12, Markelo”.

DeMarkelogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 10 en 12, Markelo”..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 7 maart 2017 het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 10 en 12, Markelo” gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan voorziet in het omzetten van de geldende bestemming “recreatie-verblijfsrecreatie (aanduiding bedrijfswoning)” in een “woonbestemming”.Tegen het ontwerpplan is één zienswijze ingediend die heeft geleid tot aanpassing van het plan. De belemmeringsstrook van de net naast het plangelegen gelegen gasleiding zal in het plan worden opgenomen.Het vastgestelde plan ligt met ingang van 4 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage en is in te zien:1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 3.via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxPotdijk10en12-VS10. De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxPotdijk10en12-/NL.IMRO.1735.BGxPotdijk10en12-VS10. Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:1.die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;2.aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;3.die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling.Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.3 mei 2017.Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,drs. B. Marinussen, secretaris a.i.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2017.

Dit artikel verscheen op deMarkelogids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Markelo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deMarkelogids.nl
Redactie deMarkelogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen demarkelo
  2. stcrt-2017-25305

Gerelateerde berichten