Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Markelo-West, herziening Grotestraat 2 Markelo”.

DeMarkelogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Markelo-West, herziening Grotestraat 2 Markelo”..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 14 februari 2017 het bestemmingsplan “Markelo-West, herziening Grotestraat 2 Markelo” gewijzigd heeft vastgesteld. Aan de Grotestraat 2 te Markelo bevindt zich het terrein van de voormalige kaasfabriek Coberco. Het terrein is al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik en sinds een aantal jaar in eigendom van de gemeente Hof van Twente en is gelegen in het centrum van Markelo. De gemeente heeft aan de inwoners van Markelo gevraagd om te bedenken hoe het terrein ingericht moet worden. De inwoners zijn hier zelf mee aan de slag gegaan en hebben met elkaar een plan gemaakt, Plan mooi Markelo. De inwoners hebben met elkaar de bouwstenen voor het plan opgesteld. Aan de hand van die bouwstenen zijn de schetsontwerpen opgesteld. Hieruit blijkt dat een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het terrein wordt ingericht als een 'parkachtige omgeving' met groen en pleinvoorzieningen. Een deel van de bebouwing blijft staan en krijgt een nieuwe functie. In dit bestemmingsplan wordt duidelijk welke voorzieningen mogelijk zijn.Ten opzichte van het ontwerp zijn meerdere ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Het bestemmingsplan is daarom gewijzigd vastgesteld. Alle wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn doorgevoerd, staan omschreven in de “Notitie ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Markelo-West, herziening Grotestraat 2 Markelo”. Het vastgestelde plan ligt met ingang van 9 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage en is in te zien:1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.MKxGrotestr2-VS10. De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.MKxGrotestr2-/NL.IMRO.1735.MKxGrotestr2-VS10.Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:1.aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;2.die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling.Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.8 maart 2017.Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,drs. B. Marinussen, secretaris a.i.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2017.

Dit artikel verscheen op deMarkelogids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Markelo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deMarkelogids.nl
Redactie deMarkelogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen demarkelo
  2. stcrt-2017-13419

Gerelateerde berichten