Gemeente Hof van Twente; verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Burgemeester de Beaufortplein in Markelo

DeMarkelogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Hof van Twente; verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Burgemeester de Beaufortplein in Markelo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

AanleidingHet bezit en gebruik van elektrische voertuigen groeit snel en er is daardoor een toenemende behoefte aan laadinfrastructuur. Gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein zijn aangewezen op een laadmogelijkheid in de openbare ruimte. De gemeente wil het laden in de openbare ruimte graag faciliteren, omdat het bijdraagt aan doelstellingen voor energie en luchtkwaliteit. De realisatie en exploitatie van laadpalen in de openbare ruimte in de gemeente Hof van Twente zijn aanbesteed. Bewoners met een elektrische auto of forensen die minimaal 20 uur per week werkzaam zijn binnen de gemeente, kunnen via www.laadpaalaanvragen-oost.nl een aanvraag indienen voor een openbaar laadpunt. De gecontracteerde aanbieder van de laadpalen, Vattenfall InCharge, neemt deze in behandeling. Om openbare parkeerplaatsen te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen, dienen deze middels een verkeersbesluit te worden aangewezen. Voorliggend verkeersbesluit betreft het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s op het Burgemeester de Beaufortplein t.h.v. de Schoolstraat 1 in Markelo. De aanleiding voor dit verkeersbesluit is een openbare laadpaal die bij Vattenfall InCharge is aangevraagd en het gebruik van de reeds aanwezige laadpaal. Juridische achtergrondIn artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat het plaatsen en/of verwijderen van verkeerstekens en onderborden, waardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, moet worden vastgesteld in een verkeersbesluit. Een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing en/of verwijdering van de verkeerstekens die worden genoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). De weg waarover in dit besluit wordt besloten, is in beheer bij de gemeente Hof van Twente.OverwegingenBeschrijving van het gebied, weg of straatHet Burgemeester de Beaufortplein is gelegen binnen de bebouwde kom van Markelo. Deze weg is gecategoriseerd en ingericht als erftoegangsweg. Dit betekent dat hier de woon- /verblijfsfunctie centraal staat.Beschrijving van de functie of het beoogd functionerenEr worden twee parkeerplaatsen op het Burgemeester de Beaufortplein t.h.v. de Schoolstraat 1 in Markelo aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Bij deze parkeerplaatsen wordt een laadpaal geplaatst. Bijgevoegd is de geplande locatie van deze twee parkeerplaatsen. De gereserveerde parkeerplaatsen bij de laadpaal mogen door iedereen worden gebruikt voor het opladen van een elektrisch voertuig. Het is dus geen gereserveerde parkeerplaats. Zowel het parkeren van niet elektrische voertuigen als het parkeren van elektrische voertuigen, die niet opladen bij de laadpaal, is niet toegestaan. Criteria voor plaatsing openbare laadpalen De aanvragen voor openbare laadpalen worden door de aanbieder van laadpalen, Vattenfall InCharge, getoetst aan de aanvraagvoorwaarden. Deze hebben betrekking op een aantoonbare laadbehoefte, het ontbreken van de mogelijkheid tot laden op privéterrein en een maximale loopafstand van 250 meter vanaf het adres van de aanvrager. De gemeente stemt samen met de aanbieder van de laadpalen, Vattenfall InCharge, een geschikte locatie af. De gemeente houdt hierbij rekening met de parkeerdruk in de omgeving en eventuele hinder en overlast. Als alternatief kan de gemeente ook zelf een voorstel doen voor een laadpaal op een strategische locatie. Bijzonderheden Aan de laadpaal kunnen twee voertuigen gelijktijdig opladen. Afhankelijk van de laadbehoefte en de parkeerdruk kunnen één of twee parkeervakken worden ingericht als gereserveerde laadplek. Bij wijziging hiervan hoeft geen nieuw verkeersbesluit te worden genomen. Algemene overwegingDit verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, lid 2, onderdeel a), alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, lid 3, onderdeel a).AdviezenOp grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Twente aan de hand van het ‘Algemeen advies laadplaatsen elektrische voertuigen’ van de politie. Dit verkeersbesluit voldoet aan de voorwaarden gesteld in het Algemeen advies van de politie, waarmee een positie advies verkregen is van de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Twente.BESLUIT1.Twee parkeerplaatsen aan te wijzen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op het Burgemeester de Beaufortplein t.h.v. de Schoolstraat 1 in Markelo door het plaatsen van een bord E8C overeenkomstig bijlage 1 van het RVV 1990 en hieraan toegevoegd het onderbord OB504, om de parkeerplaatsen aan te duiden, één en ander conform bijgevoegde situatietekening. PublicatieDit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in het huis-aan-huisblad het Hofweekblad en op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.BezwaarBinnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor.Goor, 6 maart 2024, namens burgemeester en wethouders van Hof van Twente,A.M. von Heijden Medewerker Verkeer en Vervoer

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deMarkelogids.nl op 7-3-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Markelo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMarkelogids.nl
Redactie deMarkelogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Markelo
  2. gmb-2024-103454

Gerelateerde berichten